Webansvarlig:
Elin Ausen Idsø

 

 

 

Aktiviteter

Involverte

Publikasjoner

Lenker

Kontakt oss

 

P2005 Industriell økologi

Her finner du hele forskningsplanen for P2005 industriell økologi.

Visjoner og utfordringer

"Visjonene til P2005 industriell økologi er å bringe NTNU til et verdensklassenivå når det gjelder forskning og undervisning i området industriell økologi. Aktivitetene bør preges av innovative, disiplinære tilnærminger i samarbeid mellom teknologi og samfunnsvitenskap, samtidig med at det skal opprettholdes nære relasjoner til utenlandske ledende universiteter. Forskningen er ment å hjelpe til å forme en vitenskapelig basis for NTNUs multidisiplinære studieprogram i industriell økologi. For å sikre at NTNU kan sørge for kandidater, ekspertise og metodologi til industrien på linje med dens langsiktige utfordringer vil den overordnede aktiviteten bli sterkt preget av behovet fra norsk vareproduserende industri"

P2005 industriell økologi er en del av Program for industriell økologi ved NTNU.

P2005s vellykkethet er sterkt forbundet til de overordende utfordringene industrien vil stå ovenfor i de kommende årene. Utvikling av kompetanse i dette området skal fokusere på:

 • De økologiske utfordringene vareindustrien må hanskes med, ved kombinasjon av høy miljø- og ressurseffiktivitet som konkurransefaktor, i et samfunn der økologiske hensyn får stadig større betydning.
 • Avveininger mellom hva som er gode strategier for økoeffektivitet på bedriftsnivå og på makronivå i samfunnet på kort og på lang sikt.
 • Utfordringer og mulige miljøgevinster knyttet til ulike type nettverkssamarbeid, på langs og på tvers av verdikjeden.
 • Skaping av nye prinsipper og metoder for vurdering og implementering av målinger som fører til livsbaserte forbedringer knyttet til øko-effektive produkter og produksjonssystemer i industrien, og øko-effektive systemer for resirkulering og forlenget produsentansvar.

Hovedmål for prosjektet

"Å heve nivået av ekspertise hos NTNU og å spre kunnskap om produkter, produksjon og resirkuleringssystemer. Dette skal foregå gjennom forskning og nettverksarbeid slik at den norske vareindustrien har tilgang til kandidater, ekspertise og metoder som bidrar til å implementere mer øko-effektive og konkurransedyktige løsninger."

Vi har blitt enige om følgende målsetninger for forskningen:

 • Å utvikle ny forskningsbasert undervisning på et internasjonalt høyt nivå innen det nye multifakulære IndEcol studieprogrammet ved NTNU.
 • Å styrke alliansene innen industriell økologi med ledende utenlandske undervisningsinstitusjoner.
 • Å forbedre grunnlaget for et internasjonalt gjennombrudd for norske bedrifter på basis av aktivitetene innen P2005 industriell økologi.
 • Å bidra til å lage industriell økologiske konsepter for øko-effektivitet i industrien slik at kjernebedrifter og casebedrifter kan bruke dem i deres praksis på en troverdig og målbar måte. I tillegg vil resultatene av slik praksis spres til andre vareproduserende bedrifter.

Suksesskriterier

Satsingsområdet har to typer suksesskriterier, de eksterne rettet mot kompetanseutvikling innen norsk vareproduserende industri, og de interne rettet mot kompetanseutvikling ved NTNU.

Suksesskriterier rettet mot norsk vareproduserende industri:

 • P2005 IØK bidrar til kompetanseutvikling hos samarbeidsbedrifter knyttet til fremtidsrettede strategier og øko-effektive løsninger med sikte på produkter, produksjon, produsentansvar og resirkulering.
 • Samarbeidsbedrifter får hjelp til å ta i bruk egnede metoder som vil hjelpe den enkelte bedrift med å utvikle og innarbeide mer øko-effektive og konkurransekraftige løsninger i praksis i egne bedriftscase i P2005 IØK.
 • Øvrige bedrifter i norsk vareproduserende industri blir kjent med resultater og anbefalinger fra prosjektet og med de metoder og løsninger som prosjektet benytter, gjennom rapporter, publikasjoner og seminarer i regi av P2005 IØK.
 • P2005 IØK bidrar til dialog og kunnskapsoverføring til miljømyndigheter, interesseorganisasjoner og almennheten om gode strategier og integrerte løsninger på miljøområdet.


Suksesskriterier rettet mot NTNU:

 • Langsiktig og tverrfaglig satsing på rekruttering av stipendiater og hovedfagstudenter, som del av kjerneprosjekter og bedriftscase i P2005 IØK.
 • P2005 IØK bistår i prosessen med å utvikle det nye undervisningstilbudet i IndEcol-Studieprogram, med vekt både på teori- og metodeutvikling, og på bruk av industrielle case i undervisningen. I tillegg leverer P2005 IØK bidrag i grunnutdanningen i relevante fagområder ved NTNU.
 • Instituttene som er engasjert i P2005 IØK styrker sitt industrisamarbeid på feltet, med vekt på deltakelse i prosjekter med bredere faglige problemstillinger (systemtekniske tilnærminger) til ytre miljø og livsløpstema. Enkeltpersoner innen IndEcol's lærerforum trekkes med i P2005 IØK, med sikte på økt industrikontakt og kompetanseutvikling hos den enkelte.
 • P2005 IØK støtter en målrettet prioritering av samarbeid nasjonalt og internasjonalt, bl.a. med
  - Norske fagmiljø som Sintef, STØ, BI, samt utvalgte regionale høgskoler
  - MIT, GeorgiaTech, Yale, TU Delft, KTH m.h.t. programutvikling på IØK-feltet
  - TU Chalmers og DTU Lyngby m.h.t. metodeutvikling LCA
  - Leuven nettverket m.h.t. videreutvikling av fjernundervisning og etterutdanningsmodulene i kurspakken 'ELCE2000'
 • P2005 IØK bidrar til publisering, kunnskapsspredning og konferanser (bl.a. et videreført samarbeid med Norges tekniske vitenskapsakademi, NTVA)
 • P2005 IØK inngår som del av NTNU's koordinerte arbeid på feltet, i regi av IndEcol, med prosjektleder og koordinator forankret ved IndEcol's programsekretariat.

Se også Suksesskriterier og mål for P2005 Industriell økologi.